Δήμος Λευκωσίας - Απαραίτητα Έντυπα
Απαραίτητα Έντυπα

Απαραίτητα Έντυπα

ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ

Για την τέλεση γάμων μεταξύ Κυπρίων ή κατοίκων Κύπρου είναι αναγκαία η προσκόμιση των πιο κάτω πιστοποιητικών:
 1. Ένορκος δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου
 2. Βεβαίωση από Ληξίαρχο Γάμων
  • Υπουργείο Εσωτερικών
 3. Διαζύγιο (τελεσίδικο και αμετάκλητο)
 4. Πιστοποιητικό Θανάτου Συζύγου
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
 6. Διαβατήριο
 7. Ταυτότητα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Για την τέλεση γάμου μεταξύ αλλοδαπών ή Κύπριου με αλλοδαπό είναι αναγκαία η προσκόμιση των πιο κάτω πιστοποιητικών:
 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Κρατική Υπηρεσία
  • (π.χ. Δημαρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Πρεσβεία κ.ά.). Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι εξ' Ελλάδος απαιτείται πρόσφατη άδεια γάμου από Δημαρχείο.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης
 3. Διαζύγιο
 4. Πιστοποιητικό Θανάτου Συζύγου
 5. Διαβατήριο
Όλα τα πιο πάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα, να έχουν ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν των έξι (6) μηνών, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στο ίδιο το πιστοποιητικό και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα Αγγλικά. Θα πρέπει επίσης να είναι επικυρωμένα από τη χώρα καταγωγής τους είτε με σφραγίδα APOSTILLE στις περιπτώσεις που η χώρα είναι μέλος της Συμφωνίας της Χάγης είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών και Πρεσβεία ή Προξενείο της Κύπρου στη χώρα τους.

Χώροι για διεξαγωγή της τελετής γάμου