Δήμος Λευκωσίας - Aναβάθμιση του Περιβάλλοντος των Πεζόδρομων
Aναβάθμιση του Περιβάλλοντος των Πεζόδρομων

Aναβάθμιση του Περιβάλλοντος των Πεζόδρομων


Σχέδιο χορηγίας σε καταστηματάρχες στο ιστορικό κέντρο για εξωραϊσμό των προσόψεων των καταστημάτων τους με στόχο  την αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρόμων
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 – ΙΟΥΛΙΟΣ  2016
 
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 
Η παροχή χορηγίας σε Καταστηματάρχες για εξωραϊσμό των προσόψεων των καταστημάτων τους που βρίσκονται στο δίκτυο των πεζόδρομων Λήδρας/ Ονασαγόρου.
 
2. ΣΤΟΧΟΣ
 
Η ενθάρρυνση καταστηματαρχών να εξωραΐσουν τις προσόψεις των καταστημάτων τους για αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος των πεζόδρομων, σταθεροποίηση της ανάπτυξης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους,  δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης και γενική ενίσχυση της κοινωνικής οικονομικής και φυσικής αναβάθμισης της περιοχής των πεζόδρομων.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να διαλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για εξωτερική αναβάθμιση των καταστημάτων.
 
3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 
Το Σχέδιο έχει εφαρμογή στους πεζόδρομους Λήδρας / Ονασαγόρου / Αισχύλου / Απόλλωνος / Αριστοκύπρου / Αριστοτέλους / Αρσινόης / Ευρυπίδου και Στοάς Παπαδοπούλου / Ιπποκράτους / Λυκούργου / Μουσών / Πασικράτους / Πύθωνος / Σόλωνος / Σοφοκλέους / Σωκράτους / Φανερωμένης / Φιλοκύπρου.
 
4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 
Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο 2016.
 
5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Καταστηματάρχες (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου οι οποίοι ασκούν συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στο κατάστημα για το οποίο ζητούν παροχή της ενίσχυσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Σχεδίου.

Για σκοπούς του Σχεδίου αυτού «Καταστηματάρχες» θεωρούνται:
(α) Φυσικά πρόσωπα, Κύπριοι υπήκοοι ή υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(β) Νομικά Πρόσωπα, (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα) των οποίων την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης Επιχείρησης ή ευρύτερα τον έλεγχο ασκούν Κύπριοι υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων  χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Κατάστημα», για τους σκοπούς του Σχεδίου αυτού, σημαίνει, οικοδομή ή  άλλη ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται για λιανικό εμπόριο ή λιανική πώληση αγαθών και περιλαμβάνει κάθε οικοδομή ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται ως κουρείο ή κομμωτήριο, ή για σκοπούς αναψυχής, δεν περιλαμβάνει όμως οικοδομή ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται ως πλυντήριο, πρατήριο πετρελαιοειδών, γραφείο, ή ξενοδοχείο.

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Θεωρούνται οι δαπάνες για τον εξωραϊσμό των προσόψεων.
Για την έγκριση της δαπάνης απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης προσφοράς των προτεινομένων εργασιών με αναλυτική εκτίμηση δαπάνης για κάθε κατηγορία εργασιών.

7. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι ο Δήμος Λευκωσίας.
Ελέγχων Λειτουργός του Κονδυλίου είναι ο Δημοτικός Ταμίας.
Την ευθύνη της υλοποίησης του Σχεδίου έχει Υπηρεσιακή Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφεία του Δήμου Λευκωσίας πάνω σε ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σ΄ αυτό.
Οι αιτήσεις θα σφραγίζονται κατά την παραλαβή τους και θα καταχωρίζονται με αύξοντα αριθμό Μητρώου για την περαιτέρω αξιολόγηση τους.
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τέλος του Ιουλίου, 2016.
 
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται  για τις παρατηρήσεις επί των εργασιών που προτείνονται να γίνουν και εφόσον πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου, θα εγκρίνονται με τη σειρά που καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο παραλαβής,  μέχρι εξάντλησης Προϋπολογισμού.

Η Υπηρεσιακή Επιτροπή θα ενημερώνεται κατά διαστήματα για την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου.
Οι δικαιούχου θα ενημερώνονται γραπτώς για το ύψος της εγκριθείσας χορηγίας, τους όρους με τους οποίους χορηγείται, καθώς επίσης και για τη διαδικασία πιστοποίησης της εκτελεσθείσας εργασίας.
Οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις θα απορριφθούν γραπτώς θα ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης.

10. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους στον Δήμο Λευκωσίας, πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών και να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση εκ των προτέρων.

Καμία εργασία δεν επιτρέπεται να γίνει προτού δοθεί στον αιτητή  η αναγκαία άδεια.

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του 2016 από τη χορηγηθείσα έγκριση.

Η ενίσχυση χορηγείται μετά την εκτέλεση των εργασιών προς ικανοποίηση του Δήμου Λευκωσίας, αφού προσκομιστούν πρωτότυπα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής.

Τιμολόγια/ αποδείξεις πληρωμών που θα εκδίδονται από εταιρείες/ φυσικά πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά, εκτός εάν έχουν νόμιμα απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή.

Αιτήσεις και ενημερωτικά έντυπα διατίθενται στα Γραφεία του Δήμου Λευκωσίας.