Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα προσχέδια εγγράφων του διαγωνισμού που αφορούν τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 127/2018
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα προσχέδια εγγράφων του διαγωνισμού που αφορούν τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 127/2018

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα προσχέδια εγγράφων του διαγωνισμού που αφορούν τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 127/2018


03 Δεκ. 2018 12:00
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις από οικονομικούς φορείς για τα προσχέδια εγγράφων του  διαγωνισμού  που αφορούν τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 127/2018

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι με την επικείμενη ολοκλήρωση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου ετοιμάζει έγγραφα διαγωνισμού για τη συντήρηση και διαχείριση του έργου Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας μετά την ολοκλήρωσή του.
 
Τα προσχέδια των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού, στα οποία καθορίζονται οι όροι και τα κριτήρια επιλογής, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy, στις Ανακοινώσεις.
 
Συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί οι πιο κάτω τόμοι:

ΜΕΡΟΣ Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς
ΜΕΡΟΣ Β: Συμφωνία – Ειδικοί Όροι Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Γενικοί Όροι Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Δ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
  • Δ1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ            
  • Δ2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Δεν είναι διαθέσιμα στο παρόν στάδιο
  • Δ3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Θα δημοσιευθούν αργότερα
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ε ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΤ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ζ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδια
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: Υποδείγματα Εντύπων


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τα θεωρήσουν και αν έχουν οποιεσδήποτε εισηγήσεις για βελτίωσή τους,  να τις υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maria.ioannou@nicosiamunicipality.org.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22677166, μέχρι την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου  2018. Επειδή πρόκειται για μεγάλο όγκο εγγράφων, γίνεται εισήγηση οι οικονομικοί φορείς να επικεντρωθούν στο ΜΕΡΟΣ Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, άρθρο 6.4 Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές και τα επί μέρους Παραρτήματα που το συνοδεύουν, καθώς και στα Έντυπα 9 και  10.
 
Οι εισηγήσεις που θα προέλθουν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα μελετηθούν και όσες από αυτές κριθεί ότι θα συνεισφέρουν εποικοδομητικά στο διαγωνισμό, θα υιοθετηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί όλες τις εισηγήσεις.