Δήμος Λευκωσίας - 1244 (02/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1244 (02/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1244 (02/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)