Δήμος Λευκωσίας - 1252 (10/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1252 (10/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1252 (10/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)