Δήμος Λευκωσίας - 1253 (11/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1253 (11/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1253 (11/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)