Δήμος Λευκωσίας - 1254 (12/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1254 (12/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1254 (12/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)