Δήμος Λευκωσίας - 1255 (13/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1255 (13/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1255 (13/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)