Δήμος Λευκωσίας - 1256 (14/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1256 (14/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1256 (14/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)