Δήμος Λευκωσίας - 1259 (17/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1259 (17/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1259 (17/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)