Δήμος Λευκωσίας - 1257 (15/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1257 (15/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1257 (15/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)