Δήμος Λευκωσίας - 1260 (18/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1260 (18/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1260 (18/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)