Δήμος Λευκωσίας - 1262 (20/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1262 (20/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1262 (20/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)