Δήμος Λευκωσίας - 1263 (21/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1263 (21/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1263 (21/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)