Δήμος Λευκωσίας - 1265 (23/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1265 (23/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1265 (23/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)