Δήμος Λευκωσίας - 1261 (19/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1261 (19/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1261 (19/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)