Δήμος Λευκωσίας - 1264 (22/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)
1264 (22/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)

1264 (22/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα)