Δήμος Λευκωσίας - Epic Women
Epic Women
16 (Σάββατο), Νοέμβριος 2019 16/11/2019 - 18:00- Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Epic Women
μια βραδιά με την ακαδημαϊκό Edith Hall και την συγγραφέα Natalie Haynes

Σάββατο 16 Νοεμβρίου, 18:00
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Λεωφ. Νικηφόρου Φωκά 40, 1016 Λευκωσία (πλησίον Πύλης Αμμοχώστου)

Πληροφορίες/ κρατήσεις:
info@project-seson.org
99692428, 96500767

Κόστος συμμετοχής: €12

Πληροφορίες
Σε αυτή την δράση, δυο εξέχουσες προσωπικότητες της πρόσληψης κλασσικού πολιτισμού και υπέρμαχες της κλασσικής παιδείας για όλους, εξετάζουν το Ομηρικό έπος μέσα από τον φακό σύγχρονων κοινωνικών θεμάτων. 

Η Edith Hall είναι μία κορυφαία ακαδημαϊκός διεθνώς στον τομέα της μελέτης της εθνικής ταυτότητας, της τάξης και του φύλου στα αρχαία κλασικά́ κείμενα, στο αρχαίο θέατρο, και στη σημασία της κλασικής σκέψης για την παγκόσμια πολιτιστική́ κληρονομιά́. Η Natalie Haynes, κλασική́ φιλόλογος, περφόρμερ και συγγραφέας, προσεγγίζει τους αρχαίους μύθους στο λογοτεχνικό́ της έργο μέσα από́ το πρίσμα των σύγχρονων κοινωνικών αναζητήσεων. Στο βιβλίο A Thousand Ships (Χίλια Πλοία) η Haynes αφηγείται ξανά́ την ιστορία του Τρωικού́ πολέμου από́ την πλευρά́ των γυναικών που βρίσκονταν στη σιωπή́  για αιώνες: μια πράξη επαναστατική́ που προκαλεί́ το κοινό́ να αναθεωρήσει τη σχέση του με τα κλασικά́ κείμενα. Τα τελευταία χρόνια μια σειρά́ σύγχρονων εκδοχών και καινούργιων μεταφράσεων του Ομήρου από́ γυναίκες συγγραφείς αποκαλύπτουν μια ριζοσπαστική́ αλλαγή́ στην πρόσληψη του ομηρικού́ έπους.

Η ημερίδα θα επικεντρωθεί́ στην τάση για μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο πλαίσιο σύγχρονων κοινωνικών θέματών καθώς και στο πώς αυτή́ εκφράζεται μέσα από́ ́δημώδη’ μέσα όπως η λογοτεχνία. Σημείο εκκίνησης η σύγχρονη πρόσληψη του ομηρικού́ έπους και βιβλία όπως το της Natalie Haynes, που θέτει το ερώτημα: όταν ξανα-αφηγούμαστε αυτές τις ιστορίες, πώς θυμόμαστε τις γυναίκες, τους σκλάβους, τους περιθωριοποιημένους, αυτούς που δεν κέρδισαν το ομηρικό́ κλέος; Πώς απευθυνόμαστε στις σύγχρονες κοινωνικές πραγματικότητες και συζητήσεις;

Την εκδήλωση στηρίζουν ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, η KPMG Κύπρου, ο Δήμος Λευκωσίας και η Digital Tree e-publishers