Δήμος Λευκωσίας - Σχέδιο Δημοσίευσης

Σχέδιο Δημοσίευσης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Έντυπα & Αιτήσεις / Σχέδιο Δημοσίευσης
Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Λευκωσίας

Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Λευκωσίας δυνάμει του α. 7 του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος, Ν. 184(Ι)/2017