Δήμος Λευκωσίας - Οι Λουζινιανοί
Οι Λουζινιανοί

Το πρώτο κάστρο των Λουζινιανών πρέπει να κτίστηκε στα χρόνια της βασιλείας του Ερρίκου Α’ γύρω στο 1211, αφού σε σφραγίδες του βασιλιά αλλά και της μητέρας του Αλίσιας (1234) απεικονίζεται ένα κάστρο με ένα ή δύο πύργους ενώ γύρω αναγράφεται η φράση “CIVITAS NICOSIE”.

“Η Κόσια (Nicosia) είναι η βασιλική πρωτεύουσα και βρίσκεται στo κέντρο σχεδόν της πεδιάδας, τελείως ανοχύρωτη. ‘Εvα γερό κάστρο μόλις τώρα έχει κτιστεί εδώ. Οι κάτοικοί της, πολυάριθμοι, είναι όλοι τους πολύ πλούσιοι, με σπίτια στολισμένα με ζωγραφιές, σαv εκείvα της Αντιόχειας. Στηv πόλη βρίσκεται και η αρχιεπισκοπική έδρα, η αυλή και τo παλάτι τoυ βασιλιά, όπου για πρώτη μoυ φορά, είδα στρουθοκάμηλο”.
Oldenburg W (De), PELEGRINATIO, 1653

Στη διάρκεια της βασιλείας του Πέτρου Α’, το 1368 κτίστηκε ο πύργος Μαργαρίτα.
“Το λοιπόν έρισεν και έκτισαν έναν πύργο, και απάνω έκτισε ναόν ονόματι Μιζερικόρδια την δε φυλακή κάτω, τουτέστιν τον πύργον έκραξεν του Μαργαρίτα και ετελείωσεν τον και ήτο πολλά δυνατός και ήθελε να τον χαντακώση απέξω”.
Λεόντιος Μαχαιράς, Εξήγησης της γλυκείας χώρας Κύπρου, γύρω στο 1483 μ.Χ.

Ο Πέτρος Β’ οχυρώνει όλη την πόλη, κατεδαφίζει τον πύργο Μαργαρίτα και τα νέα μεγάλα τείχη έχουν πολλές πύλες από τις οποίες γνωρίζουμε τα ονόματα τεσσάρων:
  • Η πόρτα του Αγίου Ανδρέα
  • Η πόρτα της Αγίας Βενεράνδης ή Αγίας Παρασκευής
  • Η πόρτα των Αρμενίων
  • Η πόρτα της αγοράς ή Πάφου