Δήμος Λευκωσίας - Οι νέες οχυρώσεις
Οι νέες οχυρώσεις

Οι Βενετοί διοίκησαν την Κύπρο από το 1489 μέχρι το 1571. Η Λευκωσία ήταν το διοικητικό κέντρο και η έδρα του Τοποτηρητή. Επειδή η απειλή των Οθωμανών ήταν ορατή, οι Βενετσιάνοι διοικητές της Λευκωσίας υπογράμμιζαν με επιστολές τους στο δόγη την ανάγκη να οχυρωθούν καλά όλες οι πόλεις της Κύπρου.

Το 1562, η Βενετία έστειλε στο νησί τον Ασκάνιο Σαβορνιάνο για να υποβάλει γενική περιγραφή των πόλεων και τις προοπτικές οχύρωσής τους. Στην αναφορά του ο Ασκάνιο υποστηρίζει ότι η Λευκωσία δεν πρέπει να οχυρωθεί με νέα τείχη.

«Απo τηv πρώτη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψιv ότι η Λευκωσία δεv είναι κοντά σε θάλασσα ή ότι η κατάστασή της δεv επιτρέπει εύκολα vα οχυρωθεί, είμαι της γνώμης ότι, παρόλο πoυ είναι κατάλληλη για κέντρο της Διοίκησης της Γαληνότατης Δημοκρατίας, θα έδιδα κακή συμβουλή αv έλεγα ότι πρέπει vα οχυρωθεί».

Απόσπασμα απo τηv έκθεση πoυ έστειλε στη δημοκρατία της Βενετίας o Ασκάνιο Σαβορνιάνο.