Πολεοδομικός & Οικοδομικός Έλεγχος

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Τεχνική Υπηρεσία / Πολεοδομικός & Οικοδομικός Έλεγχος
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα του Κλάδου
 
Η αρμοδιότητα του Κλάδου είναι ο Έλεγχος της Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδόμων Νόμο, τα συναφή θεσμικά πλαίσια και Κανονισμούς καθώς και την Πολιτική του Δήμου.
 
Ο Κλάδος ασκεί βασικά τις αρμοδιότητες του:
 
Ελέγχοντας τις εισερχόμενες αιτήσεις, ανάπτυξης κ.ά.:
  • Πολεοδομικές Αιτήσεις για Αναπτύξεις: οικιστικές, εμπορικές, γραφειακές, μικτές, οικοδομικές, βιοτεχνικές, εκπαιδευτικές, αναψυχής κ.ά.
  • Οικοδομικές Αιτήσεις για τις πιο πάνω αναπτύξεις.
  • Άδειες διαχωρισμού σε σχέση με τις πιο πάνω αναπτύξεις.
  • Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης των πιο πάνω αναπτύξεων.
Πληροφορώντας και επεξηγώντας προφορικά ή γραπτά στο κοινό:
  • Τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια (Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί, Πολιτικές, Πολεοδομικές Ζώνες και Χρήσεις Γης, Ρυμοτομίες, Διατάγματα κτλ.)
  • Την ενδεικνυόμενη μορφή και τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία μιας ανάπτυξης.
 Συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας (προφορικά, γραπτά ή μέσω διαβουλεύσεων) τους:
  • Ιδιώτες μελετητές, επαγγελματίες, αρχιτέκτονες μηχανικούς και τεχνικούς καθώς και τους
  • Κρατικούς και Ημικρατικούς Φορείς, Οργανισμούς κτλ, για όσα αναφέρονται πιο πάνω με πιο εξειδικευμένο τρόπο και σε μεγαλύτερη έκταση.
Δεχόμενος και εξετάζοντας παράπονα, καταγγελίες, αναφορές ή αιτήματα (προφορικά, γραπτά ή μέσω νομικών παραστάσεων) από το κοινό, επαγγελματίες, δημόσιους και άλλους φορείς για θέματα πολεοδομικής, οικοδομικής και δημοσιονομικής κυρίως δύσης.
 
Λαμβάνοντας μέτρα αστυνόμευσης / επιβολής για:
  • Αντιμετώπιση αυθαίρετων οικοδομικών εργασιών, χρήσεων κτλ.
  • Αποκατάσταση της πολεοδομικής και οικοδομικής τάξης.
Συμμετέχοντας μαζί με άλλους φορείς σε επιτροπές για συντονισμό, ρύθμιση και προώθηση θεμάτων κοινής ή εφαπτόμενης αρμοδιότητας. 

Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ.96.

Φαξ: 22750531
E-mail: TechnicalServices@nicosiamunicipality.org.cy