Δήμος Λευκωσίας - Πολεοδομικός & Οικοδομικός Έλεγχος

Πολεοδομικός & Οικοδομικός Έλεγχος

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Τεχνική Υπηρεσία / Πολεοδομικός & Οικοδομικός Έλεγχος
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα του Κλάδου
 
Η αρμοδιότητα του Κλάδου είναι ο Έλεγχος της Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδόμων Νόμο, τα συναφή θεσμικά πλαίσια και Κανονισμούς καθώς και την Πολιτική του Δήμου.
 
Ο Κλάδος ασκεί βασικά τις αρμοδιότητες του:
 
Ελέγχοντας τις εισερχόμενες αιτήσεις, ανάπτυξης κ.ά.:
  • Πολεοδομικές Αιτήσεις για Αναπτύξεις: οικιστικές, εμπορικές, γραφειακές, μικτές, οικοδομικές, βιοτεχνικές, εκπαιδευτικές, αναψυχής κ.ά.
  • Οικοδομικές Αιτήσεις για τις πιο πάνω αναπτύξεις.
  • Άδειες διαχωρισμού σε σχέση με τις πιο πάνω αναπτύξεις.
  • Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης των πιο πάνω αναπτύξεων.
Πληροφορώντας και επεξηγώντας προφορικά ή γραπτά στο κοινό:
  • Τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια (Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί, Πολιτικές, Πολεοδομικές Ζώνες και Χρήσεις Γης, Ρυμοτομίες, Διατάγματα κτλ.)
  • Την ενδεικνυόμενη μορφή και τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία μιας ανάπτυξης.
 Συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας (προφορικά, γραπτά ή μέσω διαβουλεύσεων) τους:
  • Ιδιώτες μελετητές, επαγγελματίες, αρχιτέκτονες μηχανικούς και τεχνικούς καθώς και τους
  • Κρατικούς και Ημικρατικούς Φορείς, Οργανισμούς κτλ, για όσα αναφέρονται πιο πάνω με πιο εξειδικευμένο τρόπο και σε μεγαλύτερη έκταση.
Δεχόμενος και εξετάζοντας παράπονα, καταγγελίες, αναφορές ή αιτήματα (προφορικά, γραπτά ή μέσω νομικών παραστάσεων) από το κοινό, επαγγελματίες, δημόσιους και άλλους φορείς για θέματα πολεοδομικής, οικοδομικής και δημοσιονομικής κυρίως δύσης.
 
Λαμβάνοντας μέτρα αστυνόμευσης / επιβολής για:
  • Αντιμετώπιση αυθαίρετων οικοδομικών εργασιών, χρήσεων κτλ.
  • Αποκατάσταση της πολεοδομικής και οικοδομικής τάξης.
Συμμετέχοντας μαζί με άλλους φορείς σε επιτροπές για συντονισμό, ρύθμιση και προώθηση θεμάτων κοινής ή εφαπτόμενης αρμοδιότητας. 

Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ.96.

Φαξ: 22750531
E-mail: TechnicalServices@nicosiamunicipality.org.cy
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΔΗΜΟΣ
Υπηρεσίες
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα
Γραφείο Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης του Δημότη
Τεχνική Υπηρεσία
Πολεοδομικός & Οικοδομικός Έλεγχος
Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών & Χώρων Στάθμευσης
Κλάδος Μελετών
Κλάδος Κατασκευών
Κλάδος Ηλεκτρολογίας
Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Οικονομικό Τμήμα
Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα
Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Χώροι Στάθμευσης
Τμήμα Κήπων & Πρασίνου
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Δημοτικές Αγορές
Τμήμα Πληροφορικής
Τροχονόμοι
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Ασφάλεια & Υγεία
Νέο Κοιμητήριο
Αναπτυξιακά Έργα
Απολογισμός Έργου
Πολιτικοί Γάμοι
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Παιδική Χορωδία Δήμου Λευκωσίας
Ιστορία Δήμου Λευκωσίας
Διδυμοποιήσεις με Δήμους
Συνεργασίες με Δήμους
Πλάκα της Τιμής & Σημαία της Τιμής
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ