Δήμος Λευκωσίας - Διαγωνισμός
Διαγωνισμός


30 Δεκ. 2013
Διαγωνισμός Διαγωνισμός Download (Λήψη Αρχείου)
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου
1) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου

2) Το κριτήριο ανάθεσης είναι η υψηλότερη τιμή ενοικίασης που θα προταθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

3) Η περίοδος ενοικίασης θα είναι για περίοδο δύο χρόνων με δικαίωμα για ετήσια ανανέωση.

4) Σε περίπτωση ετήσιας ανανέωσης που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δυο ημερών, το ενοίκιο θα αναθεωρηθεί μετά από διαπραγμάτευση .

5) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους παραχώρησης της καντίνας αλλά και τη συμφωνία από τα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας που βρίσκονται στην Πλατεία Ελευθερίας , Κτίριο Γραμματείας (από την υποδοχή), 1500 Λευκωσία τηλέφωνο 22797192/193 και την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

6) H προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, ώρα 10:00 το πρωί.

7) Ο τόπος υποβολής είναι το κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, στην Πλατεία Ελευθερίας Τ.Θ.21015 1500 Λευκωσία.

8) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με επιστολή τους να αναφέρουν το μηνιαίο ενοίκιο χωρίς ΦΠΑ που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν στο Δήμο.

9) Εξαιρετικά χαμηλές τιμές που θα προταθούν για ενοίκιο δεν θα γίνονται αποδεκτές από το Δήμο.

10) Ο Επιτυχόντας πριν την υπογραφή της συμφωνίας πρέπει να καταβάλει ως ντεπόζιτο στο δημοτικό ταμείο ενοίκια έξι μηνών, τα οποία θα του επιστραφούν με τη λήξη της συμφωνίας νοουμένου ότι έχει τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του στο Δήμο με τη λήξη της συμφωνίας.

11) Ο επιτυχόντας είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει πιστά τους όρους του Παραρτήματος Ι ,Παράρτημα ΙΙ.
12) Για επιτόπια επίσκεψη στο χώρο της καντίνας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Φροντιστή του χώρου Αντώνη Παπαδόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 99353255.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους παραχώρησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ειρήνη Αχιλλέως, Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 22797224 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Irene.Achilleos@nicosiamuncipality.org.cy