Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 83/2015

Προσφορά Αρ. 83/2015

11 Ιουν. 2015
Προσφορά Αρ. 83/2015

Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 – Συμβόλαιο 2-3 (Άγιος Ανδρέας).