Δήμος Λευκωσίας - Ανοικτός διαγωνισμός για μουσεία και πολιτιστικούς χώρους - LET TECHNOLOGY RISE YOU UP!
Ανοικτός διαγωνισμός για μουσεία και πολιτιστικούς χώρους - LET TECHNOLOGY RISE YOU UP!

Ανοικτός διαγωνισμός για μουσεία και πολιτιστικούς χώρους - LET TECHNOLOGY RISE YOU UP!


08 Μαϊ. 2019 11:10
Το RISE, ένα ερευνητικό κέντρο στην Κύπρο που επικεντρώνεται στα διαδραστικά μέσα, ευφυή συστήματα και αναδυόμενες τεχνολογίες, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς όλα τα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους στην Κύπρο που ενδιαφέρονται να εντάξουν διαδραστικά μέσα και ευφυείς τεχνολογίες στους χώρους τους με στόχο να ενισχύσουν την προβολή των συλλογών τους και να κάνουν την εμπειρία του επισκέπτη πιο άμεση, εκπαιδευτική και απολαυστική. Η νικήτρια πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το RISE.

Το RISE είναι μια σύμπραξη των τριών κρατικών πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), του Δήμου Λευκωσίας και δύο καταξιωμένων διεθνών εταίρων, του Max Planck Institute for Informatics (Γερμανία) και του University College London (Ηνωμένο Βασίλειο).  Το RISE λειτουργεί με γνώμονα τη λογική “Inspired by Humans. Designed for Humans” και η φιλοσοφία του είναι να δημιουργήσει τεχνολογίες που μπορούν να δουλέψουν εκτός εργαστηρίων (“in the wild”). Σε αυτό το πλαίσιο, απευθύνεται σε όλα τα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους στην Κύπρο που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Κέντρο ώστε να εντάξουν στους χώρους τους σύγχρονες τεχνολογίες που θα τους βοηθήσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της σημερινής ψηφιακής εποχής και να γίνουν πιο ορατά και ελκυστικά.

Με βάση τα πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εφαρμογές που υπάρχουν σε μουσεία του εξωτερικού, το RISE δέχεται αιτήσεις από μουσεία που επιθυμούν να προτείνουν μια καινοτόμο ιδέα που στοχεύει στην προώθηση και ερμηνεία των συλλογών τους με τη χρήση της τεχνολογίας ή την εφαρμογή άλλων καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών στους χώρους τους. Ενθαρρύνονται επίσης προτάσεις από ομάδα ή συνεταιρισμό μουσείων. Όλες οι υποβληθείσες προτάσεις θα πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια για να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης: 

• Να ικανοποιούν συγκεκριμένες και πραγματικές ανάγκες του μουσείου
• Να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διαδραστικές/αναδυόμενες τεχνολογίες
• Το τελικό προϊόν του έργου να εκτίθεται στο/στα μουσείο/α για τουλάχιστον δύο χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου
• Το μουσείο να είναι πρόθυμο και ικανό να συμβάλει με υλικό και ανθρώπινο δυναμικό στην εφαρμογή του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για την ανοικτή πρόσκληση θα δοθούν σε διάσκεψη τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019, στις 11 π.μ. στα γραφεία του RISE (Julia House, Θεμιστοκλή Δέρβη 3) στη Λευκωσία. Η διάσκεψη τύπου απευθύνεται σε επαγγελματίες μουσείων, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και σε λειτουργούς Τύπου.

LET TECHNOLOGY RISE YOU UP!
Open competition for Museums and Cultural sites


RISE, a Research Centre in Cyprus focusing on Interactive media, Smart systems and Emerging technologies announces an open competition for all Cyprus museums and cultural sites interested in incorporating interactive media and emerging technologies in their premises to enhance the visibility of their collections and make visitors’ experience more interactive, educational and enjoyable. The winning proposal will be funded by RISE.

RISE is a joint venture between the three public universities of Cyprus (University of Cyprus, Cyprus University of Technology and Open University of Cyprus), the Municipality of Nicosia, and two renowned international partners, the Max Planck Institute for Informatics (Germany) and University College London (UK) (http://www.rise.org.cy).  RISE embraces the motto “Inspired by Humans. Designed for Humans” and its guiding philosophy is to produce technologies to work “in the wild”. In this context, RISE is reaching out to all the museums and heritage sites in Cyprus which are interested in a collaboration aiming to incorporate emerging technologies that would help them meet the needs of the current digital era and become more visible and attractive.

Given the above and having in mind the existing technological facilities in museums abroad, RISE accepts applications from museums interested in proposing an innovative idea aiming to promote, interpret or experience their collections with the use of technology or other innovative uses of technology. Proposals from a team/partnership of museums are encouraged. The submitted ideas should fulfil the following criteria in order to be shortlisted:

• Serve specific and clearly justified needs of the museum
• Include specific interactive/ emerging technologies
• The final product will be displayed at the selected museum for at least two years after the competition of the project
• The museum is willing and able to contribute with expertise and material for the implementation of the project.

More details for the Open Call will be given at a Press Conference, which will take place on Friday, May 24th, 2019, at 11:00, at RISE offices (Julia House, 3 Themistokli Dervi street) in Nicosia. The Press Conference is open to all museum professionals, other interested parties and the Press only.


This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 739578

This project has received funding from the Government of the Republic of Cyprus through the Directorate General for European Programmes, Coordination and Development.