Δήμος Λευκωσίας - Περιβαλλοντικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες


Η μελέτη υποβλήθηκε σύμφωνα με την § 30 του  Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 που αφορά:

§ 30. Αναπτύξεις:
  • (α) Ενοποιημένες αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων.
  • (β) Ψηλά κτίρια με αριθμό ορόφων πέραν των δύο από τον ανώτερο επιτρεπτό αριθμό που καθορίζει το Τοπικό Σχέδιο ή/και η Δήλωση Πολιτικής.
Σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τον ενδεχόμενο επηρεασμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον, μπορούν να υποβάλλονται στην Περιβαλλοντική Αρχή που είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος.

11 Μαϊ. 2020
Radisson Blu Capital
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Radisson Blu Capital
Χωροθέτηση και Κτηματικός Χάρτης του προτεινόμενου έργου
Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον