Δήμος Λευκωσίας - Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου


13 Ιουν. 2019 08:55
Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας» ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

• πρόσληψη ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για τη θέση Λογιστικού Λειτουργού

• πρόσληψη δύο εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 

Οι πιο πάνω θέσεις προορίζονται για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης που αφορούν την  υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ή/και Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, Ταμεία Χρηματοδότησης, ή/και από Εθνικούς Πόρους, για την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επιπρόσθετα,
• πρόσληψη ενός ή πιθανόν δύο, αν παραστεί ανάγκη, εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τη θέση Βοηθού Λειτουργού Προγραμμάτων για περίοδο δεκαπέντε (15) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη εννέα (9) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραδώσουν την αίτηση τους στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, Λεωφ. Νικηφόρου Φωκά 40, 1016  ή να αποστείλουν την αίτηση τους μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.

Πληροφορίες για τη μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και το έντυπο αίτησης βρίσκονται στα έντυπα πιο κάτω.