Δήμος Λευκωσίας - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Τρίτο – Μέρος ΙΙ – Αριθμός 679
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Τρίτο – Μέρος ΙΙ – Αριθμός 679

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Τρίτο – Μέρος ΙΙ – Αριθμός 679