Δήμος Λευκωσίας - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Τρίτο – Μέρος ΙΙ – Αριθμός 250
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Τρίτο – Μέρος ΙΙ – Αριθμός 250

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Τρίτο – Μέρος ΙΙ – Αριθμός 250