Υπουργείο Οικονομικών

Η oικονομική πολιτική του Υπουργείου στηρίζεται στο τρίπτυχο «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Κοινωνική Πρόοδος». Όραμα μας είναι η Κύπρος να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκοσμιοποίηση. Η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών χειρίζεται τα γενικότερα θέματα οικονομικής πολιτικής και συντονίζει και εποπτεύει τα Τμήματά του, ώστε να υλοποιείται, με αποτελεσματικό τρόπο, η Κυβερνητική πολιτική. Το Υπουργείο Οικονομικών διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην προώθηση και εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής.

Οι βασικές αρμοδιότητες είναι:
  • Διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής
  • Κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού
  • Φορολογική πολιτική
  • Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Κράτους
  • Εξεύρεση πόρων για κάλυψη των δανειακών αναγκών του Κράτους
  • Προώθηση της μηχανογράφησης της δημόσιας υπηρεσίας
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας