Υπουργείο Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ως το κατ’εξοχή Υπουργείο του πολίτη διαμορφώνει και υλοποιεί την πολιτική του με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η πολιτική αυτή διαμορφώνεται μέσα από διάφορες δράσεις . Η ανθρωποκεντρική δράση του Υπουργείου Εσωτερικών βασίζεται στους ακόλουθους άξονες πολιτικής.
  • Ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη, ο οποίος αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της πολιτικής του με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση και εμπέδωση της αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας, χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.
  • Απάβλυνση των στεγαστικών προβλημάτων των εκτοπισθέντων, των παθόντων και των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων του λαού, μέσω της εφαρμογής των νέων στεγαστικών σχεδίων που τέθηκαν σ΄εφαρμογή την 1.1.2007.
  • Αναβάθμιση του ρόλου και αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συστηματική σταδιακή διεύρυνση των εξουσιών της και ταυτόχρονα εξασφάλιση οικονομικής αυτοτέλειας για να καταστεί ικανή ν΄ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και να συμβάλει αποδοτικά στην συλλογική προσπάθεια του κράτους στην ανάπτυξη τόσο των αστικών περιοχών όσο και της υπαίθρου. Προώθηση εφαρμογής σειράς μέτρων στήριξης της υπαίθρου και ενθάρρυνση με οικονομικά κίνητρα της συνεργασίας και της συμπλεγματοποίησης μεταξύ των Τοπικών Αρχών και άλλων φορέων τοπικής εξουσίας.
  • Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση των διαδικασιών που αποδεικνύονται ανεπαρκείς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών και λειτουργούν ανασταλτικά σε βασικούς τομείς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου (Πολεοδομία, Κτηματολόγιο, Μετανάστευση, Άσυλο, κ.ά.) με ταυτόχρονη αποκέντρωση των εξουσιών, όσο το δυνατό πιο κοντά στον πολίτη.