Δήμος Λευκωσίας - Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα

Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Έντυπα & Αιτήσεις / Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα
31 Ιουλ. 2013
Υγειονομικοί Όροι για κινητούς και προσωρινούς χώρους πώλησης τροφίμων

Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία οι διάφορες σκηνές σε πανηγύρια, τα περίπτερα σε αγορές και τα οχήματα πώλησης τροφίμων υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που προσφέρονται.

31 Ιουλ. 2013
Έντυπο δήλωσης για απόρριψη σκυβάλων στο Σκυβαλότοπο «Κοτσιάτη»

Σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο έχει ετοιμαστεί κατάλογος αποβλήτων στη βάση του οποίου πρέπει να δηλώνεται το είδος του φορτίου που ο κάθε ενδιαφερόμενος προτίθεται να απορρίψει στο σκυβαλότοπο

31 Ιουλ. 2013
Αίτηση καταχώρησης υποστατικού τροφίμων στο μητρώο του Δ.Ι.Υ. και Υ.Δ.Υ.

Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, οποιοδήποτε υποστατικό ασχολείται με την παρασκευή, μεταποίηση, διανομή και πώληση τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και ποτών, πρέπει να είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο της Αρμόδιας Αρχής, όπου για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι το Υπουργείο Υγείας και...

31 Ιουλ. 2013
Αίτηση για έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού

Κάθε υποστατικό τροφίμων που ασχολείται με την παρασκευή/ επεξεργασία/ συσκευασία/ διανομή-αποθήκευση/ πώληση τροφίμων (και συσκευασμένων) πρέπει να έχει έγκυρο Υγειονομικό Πιστοποιητικό.

Μαζί για μια καθαρή πόλη

Μάζεψε τα, μην τα αφήσεις γιατί μια μέρα εσύ θα τα πατήσεις.

Μαζί για μια καθαρή πόλη

Μάζεψε τα, μην τα αφήσεις γιατί μια μέρα εσύ θα τα πατήσεις.