Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Έντυπα & Αιτήσεις / Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα
31 Ιουλ. 2013
Αίτηση για έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού

Κάθε υποστατικό τροφίμων που ασχολείται με την παρασκευή/ επεξεργασία/ συσκευασία/ διανομή-αποθήκευση/ πώληση τροφίμων (και συσκευασμένων) πρέπει να έχει έγκυρο Υγειονομικό Πιστοποιητικό.

31 Ιουλ. 2013
Αίτηση καταχώρησης υποστατικού τροφίμων στο μητρώο του Δ.Ι.Υ. και Υ.Δ.Υ.

Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, οποιοδήποτε υποστατικό ασχολείται με την παρασκευή, μεταποίηση, διανομή και πώληση τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και ποτών, πρέπει να είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο της Αρμόδιας Αρχής, όπου για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι το Υπουργείο Υγείας και...