Αποχετευτικό

1. Θέλω να ενώσω το υποστατικό μου με το Αποχετευτικό Σύστημα Λευκωσίας, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
Πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση την οποία θα πάρετε από τα γραφεία του Σ.Α.Λ.

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη μαζί με τα ακόλουθα πιστοποιητικά.
  • Τίτλο ιδιοκτησίας (κοτσιάνι) υπογραμμένο από τον ή τους ιδιοκτήτες αν υπάρχουν πολλοί.
  • Αρχιτεκτονικό σχέδιο (διάγραμμα κατόψεων) του υποστατικού, που να δείχνει τα φρεάτια (τομή φρεατίου) στην αυλή (η τομή φρεατίου να δηλώνει τα υλικά κατασκευής, διαστάσεις, καπάκια)
  • Δυο τοπογραφικά του οικοπέδου πιστοποιημένα από το κτηματολόγιο
  • Άδεια οικοδομής του σπιτιού
  • Αντίγραφο λογαριασμού νερού