Δήμος Λευκωσίας - Έκδοση / ανανέωση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών

Έκδοση / ανανέωση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2012) / Έκδοση / ανανέωση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών
Παρ, 21 Δεκ. 2012 06:45
Έκδοση / ανανέωση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών  ποτών σύμφωνα με την
τροποποίηση στον νόμο «Ο Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.19(Ι)/2012»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας, με απόφασή του στις 20 Σεπτεμβρίου 2012, καθόρισε τη διαδικασία έκδοσης / ανανέωσης των αδειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών,  από τη δημοσίευση του παρόντος  και μέχρι την αλλαγή της απόφασης.

Για σκοπούς ενημέρωσης και διευκόλυνσης της διαδικασίας, καταγράφονται πιο κάτω οι λεπτομέρειες της απόφασης:
Για την εξασφάλιση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Λευκωσίας, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατά την υποβολή της κάθε αίτησης θα πρέπει να καταβάλλεται τέλος για την εξέταση της αίτησης το οποίο καθορίστηκε στα €20 ευρώ. Σε περίπτωση μη καταβολής του προβλεπόμενου τέλους, η αίτηση δεν θα παραλαμβάνεται.

Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο θα αποστέλλεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών βεβαίωση παραλαβής της αίτησης στην οποία θα αναγράφονται:

Οι αιτήσεις χορήγησης οποιασδήποτε άδειας, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί μόνο μία φορά από το Δήμο, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μετά από δέουσα αιτιολόγηση, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση του Δήμου προς τον αιτητή για την έκδοση της άδειας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η άδεια θεωρείται βάσει της τροποποιημένης νομοθεσίας  χορηγηθείσα.
Σε περίπτωση άρνησης / ένστασης από υπηρεσίες, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται γραπτά ο αιτητής.
 1. Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται με κάθε αίτηση.
  • Έγκυρο Υγειονομικό Πιστοποιητικό.
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης το έτος για το οποίο αιτείται η άδεια.
  • Έγκυρη Πολεοδομική Άδεια.
  • Πιστοποιητικό κατάταξης ΚΟΤ (για κέντρα αναψυχής).
  • Αντίγραφο άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών του προηγούμενου έτους (όπου ισχύει).
  • Πιστοποιητικό καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε περιπτώσεις που προκύπτουν παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής ή άλλης Υπηρεσίας για το υποστατικό που αφορά η αίτηση.
    
 2. Επιβολή τέλους εξέτασης της αίτησης.
 3. Έντυπο βεβαίωσης παραλαβής της αίτησης.
 4. Η καθορισμένη προθεσμία των δύο (2) μηνών για απάντηση.
 5. Τα μέσα έννομης προστασίας που βρίσκονται στη διάθεση του αιτητή σε περίπτωση αρνητικής απάντησης.
 6. Σε περίπτωση καθυστέρησης απάντησης εντός δύο (2) μηνών, ότι η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα.
 7. Τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί με την αίτηση.
   
 8. Καθορισμός προθεσμίας για εξέταση της αίτησης και απάντησης στον αιτητή.
 9. Μέσα έννομης προστασίας του αιτητή σε περίπτωση αρνητικής απάντησης.Ο αιτητής δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση σε απόφαση άρνησης έκδοσης άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, για οποιοδήποτε λόγο. Αυτή, θα προωθείται στο Δήμαρχο για εξέταση. 
  Στις περιπτώσεις μη υποβολής ένστασης σε σχέση με αρνητική απάντηση, η αίτηση θα θεωρείται κλειστή, δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την απόρριψη.
  Εάν υπάρξει συμμόρφωση δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την ημερομηνία απόρριψης,  ο αιτητής  θα πρέπει να υποβάλει ξανά αίτηση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβληθούν ξανά τα έξοδα εξέτασης της αίτησης.