Δήμος Λευκωσίας - Κήρυξη επικίνδυνων οικοδομών

Κήρυξη επικίνδυνων οικοδομών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2013) / Κήρυξη επικίνδυνων οικοδομών
Δευ, 20 Μαϊ. 2013 16:30
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 90 του Περί Δήμων Νόμου έχει προκηρύξει τις πιο κάτω οικοδομές ως επικίνδυνες μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  • Γωνία Σόλωνος αρ. 51-53 και Αρχαγγέλου Μιχαήλ αρ. 4-6, Ενορία Τρυπιώτη
  • Ονασαγόρου αρ. 35-37-39, Ενορία Τρυπιώτη
  • Ξάνθης Ξενιέρου 27, Ενορία Αγίου Σάββα
  • Γωνία Μνασιάδου 11 – Στασικράτους 12, Ενορία Τρυπιώτη,
  • Λεύκωνος 45, Ενορία Φανερωμένης
Έχει αποφασιστεί από τώρα και στο εξής με τον καθορισμό μιας οικοδομής ως επικίνδυνης πέραν της μέχρι σήμερα διαδικασίας, ο Δήμος θα προβαίνει σε ανακοίνωση στον τύπο για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
Οι ιδιοκτήτες των οικοδομών αυτών έχουν ενημερωθεί με επιστολή για την κήρυξη της οικοδομής τους ως επικίνδυνης μαζί με μια πλήρη καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζουν.

Ενημερώνονται επίσης οι ιδιοκτήτες ότι πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής, να προχωρούν στην άμεση επιδιόρθωση των οικοδομών τους. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που υποδεικνύονται αφορούν τη στήριξη των επικίνδυνων σημείων της οικοδομής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργασίες ανακαίνισης της οικοδομής.

Εμφαντικά, αναφέρεται ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για την καλή κατάσταση της οικοδομής τους και η παρέμβαση του Δήμου γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου και στοχεύει στην προστασία του κοινού. Τονίζεται μάλιστα στη σχετική επιστολή ότι άμεσα υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί κι ως εκ τούτου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να προβούν στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ενώ ο Δήμος τους πληροφορεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν έχει την οικονομική ευχέρεια για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στις εν λόγω οικοδομές και την εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων.