Δήμος Λευκωσίας - Κήρυξη Επικίνδυνης Οικοδομής στην Ενορία Παναγίας

Κήρυξη Επικίνδυνης Οικοδομής στην Ενορία Παναγίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2013) / Κήρυξη Επικίνδυνης Οικοδομής στην Ενορία Παναγίας
Δευ, 30 Σεπ. 2013 14:45
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 90 του Περί Δήμων Νόμου έχει προκηρύξει την πιο κάτω οικοδομή ως επικίνδυνη μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

• Πετράκη Κυπριανού 19Β, Ενορία Παναγίας

Οι ιδιοκτήτες της οικοδομής αυτής έχουν ενημερωθεί με επιστολή για την κήρυξη της οικοδομής τους ως επικίνδυνης μαζί με μια πλήρη καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζουν.

Ενημερώνονται επίσης οι ιδιοκτήτες ότι πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής, να προχωρούν στην άμεση επιδιόρθωση των οικοδομών τους. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που υποδεικνύονται αφορούν τη στήριξη των επικίνδυνων σημείων της οικοδομής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργασίες ανακαίνισης της οικοδομής.

Εμφαντικά, αναφέρεται ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για την καλή κατάσταση της οικοδομής τους και η παρέμβαση του Δήμου γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου και στοχεύει στην προστασία του κοινού. Τονίζεται μάλιστα στη σχετική επιστολή ότι άμεσα υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί κι ως εκ τούτου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να προβούν στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ενώ ο Δήμος τους πληροφορεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν έχει την οικονομική ευχέρεια για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στις εν λόγω οικοδομές και την εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων.

Την λίστα με όλες τις επικίνδυνες οικοδομές θα την βρείτε εδώ.