Δήμος Λευκωσίας - Σχέδιο Aναβίωσης Χρυσαλινιώτισσας
Σχέδιο Aναβίωσης Χρυσαλινιώτισσας

Σχέδιο Aναβίωσης Χρυσαλινιώτισσας


22 Δεκ. 2016 09:30
Διάθεση μικρής κατοικίας (ενός υπνοδωματίου) στην οδό Μίνωος 31 B, Ενορία Χρυσαλινιώτισσας

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για τη διάθεση κατοικίας (ενός υπνοδωματίου) στην οδό Μίνωος 31 B, στην Ενορία Χρυσαλινιώτισσας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Δημοτών στα τηλέφωνα 22797192 και 22797193, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένες στο Δήμο Λευκωσίας μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.

Διάθεση μιας μικρής κατοικίας  (ενός υπνοδωματίου) στην οδό Μίνωος 31Β στη Χρυσαλινιώτισσα

Κριτήρια Διάθεσης

Ο ενδιαφερόμενος/η πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

• Το ετήσιο ακάθαρτο εισόδημα του να είναι τουλάχιστον €15.000,00

• Να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει το ενοίκιο της κατοικίας που θα του/της παραχωρηθεί και να μπορεί να καλύπτει και τα έξοδα για τη συντήρηση της κατά τη διάρκεια που αυτή βρίσκεται στην κατοχή τους. Το 25% του ετήσιου ακάθαρτου μεικτού εισοδήματος να καλύπτει το ενοίκιο και την αναμενόμενη συντήρηση της παραχωρούμενης κατοικίας.

• Να έχει σταθερή απασχόληση.

• Σε περίπτωση φοιτητή να προσκομιστεί βεβαίωση απασχόλησης των γονέων του και βεβαίωση ότι η καταβολή ενοικίων θα γίνεται από τους γονείς.

• Να προσκομίσει βεβαίωση για απασχόληση από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• θεωρείται πλεονέκτημα η επαγγελματική απασχόληση στην Παλιά Λευκωσία, η παρούσα εμπειρία κατοίκησης στην περιοχή ή άλλη ιδιαίτερη σχέση μ’ αυτή.

• To ενοίκιο ανέρχεται σε € 200,00 μηνιαίως για κάθε υποστατικό.

• Με την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να καταβληθεί ντεπόζιτο ύψους
€ 600,00 που αντιστοιχεί με ενοίκια τριών μηνών.

Για επιτόπια επίσκεψη οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον κ. Γιάννη Κληρίδη, Διαχειριστή υποστατικών του Δήμου στο τηλέφωνο 22797593 ή 99681786 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.