Δήμος Λευκωσίας - Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου διαπε

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου διαπε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου διαπε
Πεμ, 06 Ιουλ. 2017 11:35
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE

Ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο του έργου InnovaSUMP - Innovation in sustainable urban mobility plans for low carbon transport (Καινοτομίες στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας για αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα) του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE στο οποίο συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, διοργάνωσε στις 30 Ιουνίου 2017 την 1η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης.

Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι του Δήμου, του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του τμήματος Δημοσίων έργων.

Αρχικά, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν σχετικά με το αντικείμενο του έργου και έλαβαν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για αυτό και συγκεκριμένα για τις δράσεις του, το εταιρικό σχήμα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και τα προσδοκώμενα οφέλη του Δήμου Λευκωσίας μετά το πέρας του έργου.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του Δήμου Λευκωσίας επισήμαναν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης στην εξέλιξη και στα αποτελέσματα του έργου. Συγκεκριμένα, τα μέλη που θα αποτελούν αυτή την ομάδα θα μπορούν αφενός να συμμετάσχουν στα 4 εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και αφετέρου σε συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται ακριβώς μετά την υλοποίηση αυτών των εργαστηρίων.

Τα εργαστήρια θα διοργανώνονται ανά εξάμηνο έως το 2019 από διαφορετικό κάθε φορά εταίρο και τα 4 θέματα αυτών είναι τα εξής: «Συμπεριφορά Μετακινούμενων» το οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Πράγα, «Κινητικότητα Επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς» θα πραγματοποιηθεί στην Ραβένα, «Ενσωμάτωση ΣΔΑΕ – ΣΒΑΚ» στην Λευκωσία και «Τιμολόγηση και Χρηματοδότηση» στο Βίλνιους. Στις συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης που θα διοργανώνονται αμέσως μετά τα εργαστήρια θα μεταφέρονται οι καλές πρακτικές άλλων χωρών, σημαντικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, θα γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και θα δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να εκφράσουν τις απόψεις τους και τη δική τους οπτική σχετικά με το εκάστοτε θέμα του εργαστηρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συμβολής και συνεργασίας με την Τοπική Ομάδα Υποστήριξης με οποιονδήποτε τρόπο έτσι ώστε να αξιοποιηθεί κάθε πληροφορία για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Επίσης, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν σταδιακά να πληθαίνουν και με αυτό τον τρόπο να επιτευχθεί ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και κατ’ επέκταση σημαντικά αποτελέσματα για τον Δήμο της Λευκωσίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων να συμβάλλουν ο καθένας από το δική του πλευρά με την παροχή πληροφοριών και με τη συμμετοχή τους στις δράσεις του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.interregeurope.eu/innovasump