Δήμος Λευκωσίας - Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου
Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου

Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου


29 Δεκ. 2017 12:15

Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας

Κατασκευαστική Φάση Α: Περιλαμβάνει τις οδούς Στασικράτους, Μνασιάδου (τμήμα), Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας και Θεοφάνους Θεοδότου

Σε συνέχεια των εξελίξεων για το πιο πάνω έργο ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό για τις επόμενες ενέργειες.

Ο Δήμος Λευκωσίας προκήρυξε διαγωνισμό για την Κατασκευαστική Φάση Α’ του πιο πάνω έργου και αφού αξιολόγησε τις προσφορές προχώρησε σε κατακύρωση στις 16 Μαρτίου 2017. Στις 8 Μαΐου 2017 γνωστοποίησε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους φορείς. Στις 22 Μαΐου 2017 ασκήθηκε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η οποία εξετάστηκε τον Οκτώβριο του 2017. Σύμφωνα με την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, η οποία εκδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2017, ο Δήμος Λευκωσίας οφείλει να προβεί σε επαναξιολόγηση των προσφορών, ενέργεια την οποία ο Δήμος έχει εντάξει στις άμεσες προτεραιότητές του.

Αντιλαμβανόμαστε και συμμεριζόμαστε την απογοήτευση των επηρεαζόμενων κατοίκων, ιδιοκτητών και επιχειρηματιών της περιοχής. Η καθυστέρηση όμως που προκύπτει είναι αποτέλεσμα των αυστηρών διαδικασιών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, πάντοτε με στόχο τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τη χρηστή διοίκηση στη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Ο Δήμος Λευκωσίας, πριν την κατακύρωση, συμβουλεύτηκε όλα τα αρμόδια τμήματα του κράτους (Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή) και λαμβάνοντας υπόψη, όπως άλλωστε πράττει πάντοτε, και τη δική τους άποψη κατακύρωσε στον προσφοροδότη που κατά την άποψη του και όλων των αρμοδίων τμημάτων του κράτους πληρούσε καλύτερα τα κριτήρια της προκήρυξης. Δυστυχώς η Αναθεωρητική Αρχή κατά πλειοψηφία, εξαιρουμένης της Προέδρου της, διαφώνησε.

Ο Δήμος θα προχωρήσει στην επαναξιολόγηση των προσφορών ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες κατακύρωσης.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικό Στόχο: Ενίσχυση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών.