Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων στην Παλιά Λευκωσία με χρηματοδότηση της EΕ - Υπογρ

Ανάπλαση της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων στην Παλιά Λευκωσία με χρηματοδότηση της EΕ - Υπογρ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2018) / Ανάπλαση της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων στην Παλιά Λευκωσία με χρηματοδότηση της EΕ - Υπογρ
Πεμ, 31 Μαϊ. 2018 15:20
Το έργο περιλαμβάνει συντήρηση - αποκατάσταση όψεων οικοδομών, ανάπλαση δρόμων και υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας - Φάση Α΄

Υπογράφηκαν την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 τα συμβόλαια για την ανάπλαση περιοχής της συνοικίας δημιουργικών επιχειρήσεων και τη συντήρηση - αποκατάσταση των όψεων οικοδομών, την ανάπλαση δρόμων και την υπογειοποίηση των δικτύων κοινής ωφελείας - Φάση Α΄, ύψους €1.520.000 πλέον ΦΠΑ. Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας, ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και εκ μέρους της Κοινοπραξίας Α.Μ. Ανδρονίκου ΛΤΔ και Τάσος Χατζηττοφή Εργοληπτική ΛΤΔ, ο διευθυντής της κοινοπραξίας κ. Ανδρόνικος Ανδρονίκου.

Η Φάση Α΄ του έργου περιλαμβάνει την ανάπλαση τμήματος των οδών Αισχύλου, Τρικούπη και Λεύκωνος.

Το Έργο, ως τμήμα μια μεγαλύτερης παρέμβασης, θα συμβάλει στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής και μεμονωμένων κτιρίων, καθώς και τη βελτίωση κοινόχρηστων χώρων της πόλης. Απώτερος σκοπός της συνολικής παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διακίνησης στην περιοχή που άπτεται της νεκρής ζώνης, καθιστώντας την ελκυστική σε άτομα και επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή και σε επισκέπτες, αλλά και πιο λειτουργική για να δεχτεί νέες εκδηλώσεις στους δημόσιους ανοικτούς χώρους.

Το Έργο εντάσσεται στη Στρατηγική για Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Κέντρου της Λευκωσίας, η οποία προνοεί την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του  έργου ως πυρήνα δημιουργικότητας, πολιτισμού και καινοτομίας που θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για απασχόληση και αξιοποίηση του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού (ιδιαίτερα νέων, επιστημόνων και επαγγελματιών). Στον πυρήνα της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων που θα αναπτυχθεί στην περιοχή του Παλιού Δημαρχείου πλησίον της νεκρής ζώνης θα δημιουργηθεί υποδομή  για την εγκατάσταση δημιουργικών και νεοφυών επιχειρήσεων, διευκολύνσεων και υπηρεσιών για τη στήριξη δημιουργικών και νεοφυών επιχειρήσεων για την εγκατάσταση του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία, στα Διαδραστικά Μέσα, Έξυπνα Συστήματα και Αναδυόμενες Τεχνολογίες  RISE, το οποίο στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και την μεταφορά ψηφιακής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις και άλλους φορείς, και σε υπηρεσίες δημόσιου γενικού συμφέροντος.

Η συγκεκριμένη περιοχή του έργου καλύπτει τον επανασχεδιασμό δρόμων και πεζοδρομίων συνολικής επιφάνειας 1141,90τ.μ. Η τελική επιφάνεια των δρόμων θα είναι κυβόλιθοι από γρανίτη ενώ των πεζοδρομίων θα είναι από γρανιτόπλακες. Παράλληλα θα συντηρηθούν και θα αποκατασταθούν οι όψεις 51 οικοδομών στους πιο πάνω δρόμους, με συνολική επιφάνεια όψεων 4,273τ.μ.

Οι εργασίες αναμένεται να έχουν διάρκεια 12 μήνες και θα εκτελεστούν κατά φάσεις ώστε να διευκολυνθεί η διακίνηση στην περιοχή.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από Εθνικούς Πόρους και πόρους του Δήμου Λευκωσίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.