Δήμος Λευκωσίας - Προκήρυξη - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Ανώτερου ΔΙαχειριστή Επιστημονικών Έργων
Προκήρυξη - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Ανώτερου ΔΙαχειριστή Επιστημονικών Έργων

Προκήρυξη - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Ανώτερου ΔΙαχειριστή Επιστημονικών Έργων


14 Ιουν. 2019 11:30
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
Η Τριμελής Επιτροπή του Δήμου Λευκωσίας για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), είναι πιθανόν να προκύψει η ανάγκη για απασχόληση Ανώτερου Διαχειριστή Επιστημονικών Έργων, για τη στελέχωση του ερευνητικού έργου  με τίτλο RISE- Research center on Interactive media, Smart systems and Emerging technologies, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, για μέγιστη περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 ή μέχρι την ολοκλήρωση της ανάγκης.
 
Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α11, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019.  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.  Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται σε €36.470.  Με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας στον υπό αναφορά βασικό μισθό της μειωμένης κλίμακας εισδοχής, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετηθεί στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης και ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται σε €40.525.
 
Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
 
 1. Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα εργοδοτηθεί ως Ανώτερος Διαχειριστής Επιστημονικών Έργων (Senior Scientific Project Manager) ακολουθώντας τις οδηγίες της Συντονίστριας του έργου, αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου που συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος όπως και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και διοικητικών διαδικασιών σε επίπεδο Προγράμματος και έργων καθώς επίσης και αρμοδιότητα επικοινωνίας με το Συντονιστή του έργου.
 1. Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να πληροί το άτομο που θα εργοδοτηθεί ως Ανώτερος Διαχειριστής Επιστημονικών Έργων είναι τα ακόλουθα:
(α) Να είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (PhD) σε συναφή θέματα με το κύριο επιστημονικό αντικείμενο του Ερευνητικού Κέντρου RISE .

(β) Να έχει γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό υπόβαθρο σχετικό με τις περιοχές του ερευνητικού έργου RISE (π.χ. Επιστήμες Διαδραστικών Εφαρμογών ή Τρισδιάστατων Γραφικών ή Επεξεργασίας Εικόνας ή Εικονικής Πραγματικότητας ή σε άλλες συναφείς επιστήμες), τουλάχιστο ένα έτος, το οποίο θα αποδεικνύεται με μεταδιδακτορική εργασιακή εμπειρία. Επιπρόσθετες μονάδες θα δοθούν για εργασιακή εμπειρία πέραν του ενός έτους.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται σύμφωνα με τον κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της χώρας υπηκοότητας του υποψηφίου.

      (δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
      (ε) Λευκό ποινικό μητρώο.
 
Σημ.:  Η πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
 
 1. Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
(α) Αποδεδειγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά στις επιστημονικές περιοχές του ερευνητικού έργου.
(β) Αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα.
(γ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων ή/και διαχείριση ή/και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενα από Διαχειριστικές ή/και Εθνικές/Περιφερειακές Αρχές Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κύπρου ή Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(δ) Αποδεδειγμένη εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εκπόνηση έρευνας ή/και καινοτομίας.
 
 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο ειδικό έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy, ή από το Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, οδός Επτανήσου 11, 1016  Λευκωσία.
 1. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λευκωσίας Personnel@nicosiamunicipality.org.cy .
 1. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, αναλυτική κατάσταση μαθημάτων, κ.α).  Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
 1. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν είτε ιδιοχείρως στο Γραφείο Υποδοχής Δήμου Λευκωσίας, οδός Επτανήσου 11, 1016  Λευκωσία, με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00, ή με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Γραφείο Υποδοχής, Δήμος Λευκωσίας, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Θέση Ανώτερου Διαχειριστή Επιστημονικών Έργων».
 1. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, ώρα 15:00. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
Κριτήρια και Βαθμολογία Συνολική Βαθμολογία
1 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (PhD) σε συναφή θέματα με το κύριο επιστημονικό αντικείμενο του Ερευνητικού Κέντρου RISE 10  μονάδες (αποδεικνύεται βάση του τίτλου) 10
 
 
2 Μεταδιδακτορική εργασιακή εμπειρία με επιστημονικό υπόβαθρο στις επιστημονικές περιοχές του RISE, π.χ. Επιστήμες Διαδραστικών Εφαρμογών ή Τρισδιάστατων Γραφικών ή Επεξεργασίας Εικόνας ή Εικονικής Πραγματικότητας ή σε άλλες συναφείς επιστήμες.
 • Από 12 μήνες - 24 μήνες                5 μονάδες
 • Από 25 έως 60 μήνες                   10 μονάδες
 • 61 μήνες και άνω                          20 μονάδες
(αποδεικνύεται βάση των συμβάσεων εργασίας)
5 - 20
3 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά στις επιστημονικές περιοχές του ερευνητικού έργου
1 μονάδα ανά επιστημονική δημοσίευση, μέχρι15
(αποδεικνύεται με κατάθεση των δημοσιεύσεων)
1 - 15
 
 
4 Ερευνητικό έργο στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σε έως (2) ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα:
 • Εντός Κύπρου                            5 μονάδες ανά ίδρυμα
 • Εκτός Κύπρου                          10 μονάδες ανά ίδρυμα
(αποδεικνύεται βάση συμβάσεων εργασίας πέραν των 6 μηνών)
5 - 20
5 Επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων ή/και διαχείριση ή/και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενα από Διαχειριστικές ή/και Εθνικές/Περιφερειακές Αρχές Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κύπρου ή Ευρωπαϊκής Ένωσης:
 • Μέχρι 36 μήνες           5 μονάδες
 • 37 μήνες και άνω      10 μονάδες
5 - 10
6 Να έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εκπόνηση έργων
 • Έρευνας ή Καινοτομίας             5 μονάδες
-     Έρευνας και Καινοτομίας        10 μονάδες
(αποδεικνύεται βάση επίσημων εγγράφων αναγνωρισμένων Διαχειριστικών αρχών στην Κύπρο ή Ευρωπαϊκή Ένωση)
5 - 10
 
Σημείωση: Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια με τη σειρά που εμφανίζονται: ακαδημαϊκά προσόντα και  διάρκεια πείρας σε συναφή καθήκοντα.