Μακρόπνοη αναπτυξιακή σύμπραξη συγκροτούν οι Δήμοι Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Έγ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2020 / Μακρόπνοη αναπτυξιακή σύμπραξη συγκροτούν οι Δήμοι Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Έγ
Παρ, 02 Οκτ. 2020 15:00
Μαζί χαράσσουν το δρόμο για την ολοκληρωμένη βιώσιμη  ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής περιοχής Λευκωσίας στη δεκαετία που έρχεται. 

Οι Δήμαρχοι Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και Έγκωμης συναντήθηκαν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 στο Δημαρχείο Λευκωσίας για να θέσουν σε τροχιά τις συντονισμένες τους ενέργειες για την εκπόνηση εναίας Στρατηγικής και κοινού Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της  ευρύτερης αστικής περιοχής Λευκωσίας για την περίοδο 2021-2030. 

Με τη στήριξη των Δημοτικών τους Συμβουλίων,  οι έξι Δήμαρχοι θέτουν τις βάσεις μιας καθοριστικής σημασίας αναπτυξιακής σύμπραξης ικανής να  οδηγήσει τον κύριο αστικό κορμό της Λευκωσίας στο μέλλον με όρους περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορίας, ψηλής ποιότητας ζωής, κοινωνικής συνοχής και πολυεπίπεδης ανταγωνιστικότητας, οικοδομώντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα της πόλης σε μελλοντικές προκλήσεις και κρίσεις. Για πρώτη φορά η μακρόχρονη εποικοδομητική συνεργασία των Δήμων της ευρύτερης αστικής περιοχής της Πρωτεύουσας ξεφεύγει από την αποσπασματική της βάση και λαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και θεσμοθετημένο χαρακτήρα με σκοπό να μετατρέψει τη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Κύπρου σε μια συμπαγή δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαίωσαν τη συναντίληψη τους για τις μεγάλες προκλήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζει η περιοχή και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω συνεκτικού σχεδιασμού και συντονισμένων παρεμβάσεων με συνέργειες που παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όπως στους παρακάτω τομείς:
  • Τη βιώσιμη, έξυπνη, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή πολυτροπική αστική κινητικότητα
  • Την ολιστική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων και την προώθηση της πράσινης κυκλικής οικονομίας
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια, υποδομές και υπηρεσίες
  • Τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω της ανάπτυξης συστήματος  έξυπνης πόλης και αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διοίκησης
  • Την αποκατάσταση και αναζωογόνηση παραδοσιακών πυρήνων και άλλων υποβαθμισμένων περιοχών με προοπτικές συμβολής στην ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της ανάπλασης και ανάκτησης δημόσιων χώρων και της αξιοποίησης κτιριακών υποδομών
  • Τον εμπλουτισμό, προστασία, αξιοποίηση και βιώσιμη διαχείριση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με συνεκτικό και υπερτοπικό ρόλο
  • Την εφαρμογή άλλων πράσινων πρακτικών που περιορίζουν το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας
  • Τις υποδομές και υπηρεσίες στοχευμένης κονωνικής πολιτικής
  • Την προαγωγή συνεργασιών και υποδομών που προάγουν την καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Επικεφαλής της αναπτυξιακής σύμπραξης τίθεται ο Δήμος Λευκωσίας που διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιχειρησιακή ικανότητα στην κατάρτιση και υλοποίηση σχεδιασμών για την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στη διαχείριση μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και άλλων αναπτυξιακών έργων.

Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης θα κινηθεί στο πλαίσιο που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και τις σχετικές εθνικές επενδυτικές προτεραιότητες. Το πλαίσιο αυτό παρέχει τη δυνατότητα μιας ομαλής και εποικοδομητικής μετάβασης μέσω της συμπλήρωσης και  επικαιροποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Κέντρου της Λευκωσίας και ταυτόχρονα της επέκτασης των παρεμβάσεων σε επιπλέον περιοχές του ευρύτερου αστικού χώρου που μειονεκτούν ή/και αντιμετωπίζουν καίριες περιβαλλοντικές και άλλες προκλήσεις. 
  
Στη βάση του προωθούμενου στρατηγικού σχεδιασμού και ενός επενδυτικού προγράμματος  συνδυασμένων παρεμβάσεων για την υλοποίηση του, οι συνεργαζόμενοι Δήμοι θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά πόρους των ΕΔΕΤ 2021-2027,  αλλά και εθνικούς πόρους μέσω του κρατικού προϋπολογισμού ή άλλων εθνικών προγραμμάτων, καθώς και άλλων εναλλακτικών χρηματοδοτικών πηγών.  

Από τον Δήμο Λευκωσίας και τους συνεργαζόμενους Δήμους

Dimos.JPG