Δήμος Λευκωσίας - Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS

Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS
Τρι, 12 Οκτ. 2021 10:20
Προκειμένου να ενισχύσει το oικοσύστημα επιχειρηματικότητας  της  Kύπρου, το Kέντρο Αριστείας CYENS εργάζεται προς την κατεύθυνση παντρέματος της δύναμης της τεχνολογίας με τις καινοτόμες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού.

«Το Κέντρο Aριστείας CYENS επιθυμεί να προσλάβει:

Το Κέντρο αναζητά έναν Operations & Procurement Manager για να ενταχθεί στην ταχέως αναπτυσσόμενη ομάδα παθιασμένων και ενθουσιωδών επαγγελματιών του. Ο Operations & Procurement Manager θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Κέντρου.

Ευθύνες Operations & Procurement Manager
Υποστηρίζει τον Επιχειρησιακό Διευθυντή (COO - Chief Operating Officer) σε διάφορα καθήκοντα επιχειρησιακής διαχείρισης, όπως περιγράφονται παρακάτω:
• Υποστήριξη του COO στις καθημερινές δραστηριότητες για την ομαλή εταιρική λειτουργία του Κέντρου.
• Διαχείριση όλων των διαδικασιών προμηθειών του Κέντρου σύμφωνα με τις εταιρικές, κυβερνητικές και κοινοτικές πολιτικές και πρότυπα προμηθειών, τον κώδικα δεοντολογίας και τις επιχειρησιακές οδηγίες.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
• Νομικά/Διακυβέρνηση και άλλη σχετική υποστήριξη.
• Διευκόλυνση όσον αφορά σε συνεδριάσεις Επιτροπών, τήρηση πρακτικών, αλληλογραφία κ.λπ.
• Βοηθά στη διασφάλιση ότι η κατάσταση όλων των Πολιτικών είναι επικαιροποιημένη. Ενημερώνει πολιτικές, παρακολουθεί εγκρίσεις, συντονίζει επιτροπές που είναι υπεύθυνες για τη σύνταξη πολιτικών και άλλων έργων του Κέντρου.

Καθήκοντα σχετιζόμενα με Προμήθειες
• Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του σχεδίου προμηθειών για να διασφαλίσει ότι όλα τα αγαθά, έργα ή υπηρεσίες που προμηθεύονται βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
• Διαχειρίζεται την επικοινωνία με τους προμηθευτές και διασφαλίζει την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την απόδοση των προμηθευτών στην παράδοση αγαθών και υπηρεσιών.
• Υποστηρίζει τις ομάδες για τον προγραμματισμό των δαπανών και διασφαλίζει ότι διατηρείται καλή γνώση των διαδικασιών προμηθειών και της εφαρμογής τους από όλο το προσωπικό.
• Διεξάγει συνεχή έρευνα αγοράς για διαθεσιμότητα αγαθών και υπηρεσιών.

Καθήκοντα σχετιζόμενα με Εγκαταστάσεις
• Εξασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις του Κέντρου ελέγχονται, διαχειρίζονται και συντηρούνται αποτελεσματικά.
• Βεβαιώνει ότι πληρούνται τα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους
• Να επιβλέπει υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, όπως καθαρισμός, συντήρηση και ασφάλεια.

Καθήκοντα σχετιζόμενα με διασφάλιση ποιότητας και τυποποίηση
• Υπεύθυνος για διαπιστεύσεις τρίτων (ISO 9001, ISO 14001 κ.λπ.).
• Παρατηρεί θέματα ασφάλειας, ποιότητας και συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Γενικά προσόντα και απαιτήσεις
1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή/και μεταπτυχιακό (ή ισοδύναμο) σε σχετικό τομέα.
2. Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ρόλο προμηθειών.
3. Η πιστοποίηση CIPS θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
4. Η εμπειρία στη διαχείριση έργων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
5. Γνώστης χρήσης Η / Υ.
6. Απαιτήσεις γλώσσας: Άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά (γραπτώς και προφορικώς).
7. Για υποψήφιους εκτός ΕΕ θα απαιτείται άδεια εργασίας

Διαδικασία αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία μέσω της σχετικής διαδικτυακής φόρμας (online application form) και να αναφέρουν τη θέση για την οποία υποβάλλεται αίτηση: “Application for Operations and Procurement Manager”:

1. Πλήρες βιογραφικό (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας).
2. Συνοδευτική επιστολή που αναφέρει σαφώς:
(α) πώς οραματίζεστε τον ρόλο σας,
(β) πώς η εμπειρία και τα προσόντα σας ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη θέση,
(γ) την ημερομηνία διαθεσιμότητας για πλήρη απασχόληση,
(δ) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) ατόμων από τα οποία πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας εδώ.