Υπενθύμιση για άδεια λειτουργίας υποστατικών και κέντρων αναψυχής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2021 / Υπενθύμιση για άδεια λειτουργίας υποστατικών και κέντρων αναψυχής
Τετ, 22 Δεκ. 2021 11:50
Ο Δήμος Λευκωσίας υπενθυμίζει τους ιδιοκτήτες ή / και τους ενοικιαστές υποστατικών ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 112 του περί Δήμων Νόμου του 1985, υποχρεούνται όπως εξασφαλίσουν σχετικές άδειες προκειμένου να δικαιούνται να λειτουργούν τα υποστατικά τους.

Σημειώνουμε ότι, παράλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, θα συνεπάγεται την λήψη νομικών μέτρων εναντίον των κατά Νόμο υπευθύνων προσώπων χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Αιτήσεις για τις σχετικές άδειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου - Εξυπηρέτηση / Έντυπα & Αιτήσεις https://www.nicosia.org.cy/el-GR/informations/documents/

Οι αιτήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται μαζί με τα σχετικά έγγραφα / πιστοποιητικά, μπορούν να αποστέλλονται στον Δήμο Λευκωσίας, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία ή να παραδίδονται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου του Δημαρχείου, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, όπως προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις, με σκοπό τη συμμόρφωσή τους στη βάση της κείμενης νομοθεσίας. Για εύκολη αναφορά παρατίθενται πιο κάτω συνοπτικά οι απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στο Νόμο:

1. Εξασφάλιση άδειας δυνάμει του άρθρου 112 του περί Δήμων Νόμων

(α) Υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο το οποίο χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε θεατρική, χορευτική, κινηματογραφική ή μουσική παράσταση ή για οποιαδήποτε πολιτιστική, κοινωνική, ψυχαγωγική, αθλητική δραστηριότητα ή για οποιοδήποτε θέαμα στο οποίο το κοινό γίνεται δεκτό, ή
(β) οικοδομή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο το οποίο χρησιμοποιείται ως μουσικοχορευτικό κέντρο, ανεξάρτητα αν διαθέτει ζωντανή μουσική ή όχι, ως δισκοθήκη, καμπαρέ, μπυραρία, μπαρ ή για άλλο ψυχαγωγικό σκοπό, του οποίου το εμβαδόν είναι πέραν των 50 τ.μ., ή
(γ) οικοδομή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, ταβέρνα, σνακ μπαρ, καφετέρια, πιτσαρία ή για άλλο συναφή σκοπό όπου προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης ή και πόσης, του οποίου το εμβαδόν είναι πέραν των 50 τ.μ., ή
(δ) λούνα παρκ, σφαιριστήριο ή άλλος χώρος αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια,

απαιτεί προσκόμιση των πιο κάτω πιστοποιητικών:
1. Αντίγραφο Άδειας Οικοδομής και του Πιστοποιητικού Εγκρίσεως του υποστατικού (από τη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας)

2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταλληλότητας ότι τα υποστατικά ή το αvτίσκηvo και τα προσαρτήματα, τα εξαρτήματα, η επίπλωση, o φωτισμός και ο εξαερισμός είναι κατάλληλα και ασφαλή (από τον Κλάδο Ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας)

3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταλληλότητας ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και o ηλεκτρολογικός εξοπλισμός των υποστατικών ή του χώρου ή του αvτισκήvoυ είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των σχετικών Κανονισμών (από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – ΗΜΥ)

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταλληλότητας ότι ελήφθη επαρκής πρόvoια εντός των υποστατικών ή χώρου ή του αvτισκήvoυ  (από την Πυροσβεστική Υπηρεσία), για
(i) την παρεμπόδιση πυρκαγιάς,
(ii) την κατάσβεση πυρκαγιάς και
(iii) την ασφάλεια διαφυγής, σε περίπτωση πυρκαγιάς, όλων των προσώπων

5. Αντίγραφο Υγειονομικού Πιστοποιητικού από την υγειονομική υπηρεσία ότι οι εγκαταστάσεις του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου συνάδουν με τις απαιτήσεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων κανονισμών (από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας) και

6.  Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας ή Συμφωνίας Μίσθωσης ή χρήσης της οικοδομής ή του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου, με τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στην περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, για το οποίο απαιτούνται τα προνοούμενα πιστοποιητικά από τις παραγράφους (α) έως (ε) για σκοπούς χορήγησης άδειας βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1). (όπου εφαρμόζεται)

7. Κατάλογος εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (όπου εφαρμόζεται)