Κενές θέσεις εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Κενές θέσεις εργασίας
Πεμ, 24 Νοε. 2022 09:05
Η εταιρεία «Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ» (ΔΑΕΛ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:
  • Αρχιτέκτονα
  • Πολιτικού Μηχανικού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.
 
Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται η θέση στην οποία αιτούνται στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. 

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Φεβρουάριος 2023.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22797000.
Οι συμβάσεις δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 - 2027.

Από την εταιρεία Διαδημοτική Αναπτυξιακών Έργων Λευκωσίας Λτδ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΕΛ ΤΕΛΙΚΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΕΛ ΤΕΛΙΚΗ
(Click the icon to open the file)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΕΛΙΚΗ
(Click the icon to open the file)
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗ
(Click the icon to open the file)
Άλλες Ανακοινώσεις