Επιπρόσθετες κενές θέσεις για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2023 / Επιπρόσθετες κενές θέσεις για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Δευ, 31 Ιουλ. 2023 08:00
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινωνικών του προγραμμάτων  δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:
 
  1. Ενός (1) “Καθαριστή/στριας”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο», ορισμένου χρόνου.
  2. Ενός (1) «Λειτουργού Προγραμμάτων» για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση των έργων του Πολύδυναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, μόνιμη θέση.
  3. Ενός (1) «Οδηγού - Εργάτη» για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση των έργων του Πολύδυναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, μόνιμη θέση.
 
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα αντίγραφα βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα για την πιο πάνω θέση. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η όποια αίτηση ενδέχεται να απορρίπτεται.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (Λεωφ. Νικ. Φωκά 40, 1016 Λευκωσία). Έντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας, τηλ. 22797194 κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 – 15:00.
 
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020.
 
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 
Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Αίτηση για διορισμό στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Αίτηση για διορισμό στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
(Click the icon to open the file)
Προκήρυξη θέσης Καθαριστή/Καθαρίστρια μερικής απασχόλησης - Ουράνιο Τόξο
Προκήρυξη θέσης Καθαριστή/Καθαρίστρια μερικής απασχόλησης - Ουράνιο Τόξο
(Click the icon to open the file)
Προκήρυξη θέσης Λειτουργός Προγραμμάτων
Προκήρυξη θέσης Λειτουργός Προγραμμάτων
(Click the icon to open the file)
Προκήρυξη Οδηγού Εργάτη-ΚΗΛ-ΠΚΦΠΛ
Προκήρυξη Οδηγού Εργάτη-ΚΗΛ-ΠΚΦΠΛ
(Click the icon to open the file)
Άλλες Ανακοινώσεις