Κενή θέση για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2024 / Κενή θέση για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Δευ, 26 Φεβ. 2024 12:30
Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας» ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Λογιστικού Λειτουργού», ορισμένου χρόνου, και καλύπτει την περίοδο 2 χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες εφόσον υπάρχει η ανάγκη και οι απαραίτητες πιστώσεις. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην υλοποίηση των έργων του Πολύδυναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας.
 
Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας KPMG Vacancies on Behalf of Clients (https://bit.ly/35Mkx3g) μέσω της ιστοσελίδας της KPMG (www.kpmg.com.cy), η οποία θα περιλαμβάνει κατάλογο (checklist) απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους.
 
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. Αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. (Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα). Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, περιλαμβανομένης.
 
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59.
 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.
 
Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.
 
Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας