Κενή θέση εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κενές Θέσεις Εργασίας / Κενή θέση εργασίας
Δευ, 22 Αυγ. 2022 11:05
Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:

• μίας (1) μόνιμης θέσης Κατ’ οίκον Νοσηλευτή για κάλυψη αναγκών που αφορούν την υλοποίηση του έργου Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση και να παραδοθούν στο Δήμο Λευκωσίας, οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Ερατούς Βασιλείου, ή να αποσταλούν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου, στη Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία, με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για την πιο πάνω θέση. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο, τηλ. 22797251 (Ερατώ Βασιλείου) κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Photo.JPG