Κενές Θέσεις για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κενές Θέσεις Εργασίας / Κενές Θέσεις για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Παρ, 13 Ιαν. 2023 14:11
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινωνικών του προγραμμάτων  δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:
 
1. Ενός (1) Βοηθού Λειτουργού Προγραμμάτων για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου κέντρου ενημέρωσης και επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ».
2. Δύο (2) “Κατ’οίκον Παιδοκόμων”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».
3. Δύο (2) “Κατ’ οίκον Φροντιστή/τριας”  για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ».
 
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για την πιο πάνω θέση, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η όποια αίτηση ενδέχεται να απορρίπτεται.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (Λεωφ. Νικ. Φωκά 40, 1016 Λευκωσία). Έντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας, τηλ. 22797251 κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 - 15:00.
 
Τα έργα Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη    2014 - 2020.
 
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 
Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Αίτηση για διορισμό στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Αίτηση για διορισμό στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
(Click the icon to open the file)
Κατ' οικον Παιδοκομος ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
Κατ' οικον Παιδοκομος ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
(Click the icon to open the file)
Κατ' οικον Φροντιστη
Κατ' οικον Φροντιστη
(Click the icon to open the file)
Προκηρυξη Βοηθου Λειτουργου Προγραμματων ΚΕΕΑΕΔ
Προκηρυξη Βοηθου Λειτουργου Προγραμματων ΚΕΕΑΕΔ
(Click the icon to open the file)
Άλλες Ανακοινώσεις