Τετ, 01 Ιουν. 2022 14:00
Photo1.png
Το έργο HUB-IN - Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas) (Κόμβοι Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για τον Μετασχηματισμό ιστορικών αστικών περιοχών) στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε Ιστορικά Αστικά Κέντρα (HUA-Historical Urban Areas), διατηρώντας παράλληλα τη μοναδική ταυτότητα των ιστορικών χώρων, την πολιτιστική και κοινωνική τους ταυτότητα, αλλά και το περιβάλλον.

Το HUB-IN υιοθετεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ως τους κύριους μοχλούς της αστικής ανάπλασης σε Ιστορικά Αστικά Κέντρα και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις διεθνείς ατζέντες για την πολιτιστική βιώσιμη ανάπτυξη (UNESCO) και τη στρατηγική για την πολιτιστική κληρονομιά (Συμβούλιο της Ευρώπης).

Το HUB-IN θα έχει δύο κύρια στάδια. Στο πρώτο στάδιο, θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο κόμβων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (Hubs) στα Ιστορικά Αστικά Κέντρα των οκτώ εταίρων πόλεων και στο δεύτερο στάδιο, οι μέθοδοι και τα εργαλεία που θα προκύψουν θα αναβαθμιστούν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο HUAs των πόλεων που ακολουθούν.

Οι Κόμβοι Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Κόμβοι) θα δοκιμάσουν και θα  επιδείξουν πιλοτικές δραστηριότητες συν-δημιουργίας και συν-σχεδιασμού σε τρεις ουσιαστικές ομάδες με δυνατότητες βιώσιμου μετασχηματισμού του Ιστορικού Αστικού Κέντρου:

i) Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες,
ii) Νέοι τρόποι ζωής και
iii) Ενδογενείς Φυσικοί &κοινωνικοί πόροι.

Το HUB-IN καθορίζει 12 συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θα επιτευχθούν με την ακόλουθη μεθοδολογία:
i) Δημιουργία ενός οικοσυστήματος διασυνδεδεμένων κόμβων για την επιτάχυνση της αστικής ανάπλασης σε οκτώ Ιστορικές Αστικές Περιοχές,
ii) Δημιουργία αξίας σε πιλοτικούς κόμβους, πιλοτική εφαρμογή της κοινωνικής καινοτομίας και επιτάχυνση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας σε Ιστορικά Αστικά Κέντρα,
iii) Αναβάθμιση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και δημιουργία συνεργατικού παγκόσμιου δικτύου κόμβων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Ιστορικό Αστικό Κέντρο,
iv) Δημιουργία ψηφιακού χώρου HUB-IN.

Το HUB-IN αναμένεται να συμβάλει στην αναχαίτηση της τάσης εγκατάλειψης της ιστορικής κληρονομιάς, με συστημικό τρόπο μέσω της δημιουργίας δικτύων Hubs όπου η καινοτομία θα είναι ο κύριος μοχλός. Το HUB-IN φιλοδοξεί να έχει άμεσο αποτέλεσμα στη δημιουργία νέων βιώσιμων ευκαιριών για τοπικές παραδοσιακές επιχειρήσεις και για την ανάπτυξη νέων δημιουργικών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας.

Το HUB - IN χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Horizon 2020" και αποτελείται από 18 εταίρους από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις. Ο Δήμος Λευκωσίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου είναι εταίροι στο έργο.

Ιστοσελίδα: https://hubin-project.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/EUHUBIN
Twitter: https://twitter.com/EUHUBIN

Νέα
Photo.png

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020»

Photo1.png
The HUB-IN project (Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas) aims to promote innovation and entrepreneurship in the Historic Urban Areas (HUA), while preserving the unique identity of the historic sites regarding their natural, cultural and social values.

HUB-IN adopts the innovation and entrepreneurship as the main drivers of urban regeneration in HUAs and it is fully aligned with the International agendas for Cultural Sustainable Development (UNESCO) and Cultural Heritage Strategy (Council Europe).

HUB-IN will have two main stages. In the first stage, a network of Hubs of innovation and entrepreneurship (Hubs) will be developed in the HUAs of eight city partners and in the second stage, the resulting methods and tools will be upscaled to a global network of HUAs of follower cities.

The Hubs of Innovation and Entrepreneurship (Hubs) will test, demonstrate and pilot activities of co-creation and co-design in three meaningful clusters with potential for sustainable transformation of HUA:
i) Cultural and creative industries,
ii) New lifestyles and
iii) Endogenous Natural & Social Resources.

HUB-IN defines 12 specific goals, that will be achieved by the following methodology:
i) Building an ecosystem of interconnected Hubs to accelerate urban regeneration in eight HUAs,
ii) Creating value in pilot Hubs, piloting social innovation and accelerating sustainable entrepreneurship in HUAs,
iii) Packaging, upscaling and exploiting the results and create collaborative global network of Hubs of innovation and entrepreneurship in HUA,
iv) Creating a HUB-IN digital space.

HUB-IN is expected to help reverse the trend of abandonment and neglect of the historic heritage in a systematic way, which may lead to the creation of new sustainable opportunities for local traditional businesses and the development of new creative skills and jobs.

HUB - IN is funded by the European program "Horizon 2020" and consists of 18 partners from 8 different European cities. Nicosia Municipality and the Cyprus Energy Agency are partners in the project.

• Website: https://hubin-project.eu/
 Facebook: https://www.facebook.com/EUHUBIN
• Twitter: https://twitter.com/EUHUBIN

News & Updates
Photo.png

The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 program.